joomplu:9281

a-1

4 Professions 4 Great Future”

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+

Akcja 1 Mobilność edukacyjna


Busko-Zdrój, 4.01.2017r.

HARMONOGRAM KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO
Dla uczniów zakwalifikowanych
na praktyki zagraniczne w Hiszpanii, kształcących się w zawodach technik geodeta
oraz technik hotelarstwa

Czytaj więcej...

„4 Professions 4 Great Future” Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+

Akcja 1 Mobilność osób uczących się i kadry
w ramach kształcenia zawodowego

W związku z realizacją projektu „4 Professions 4 Great Future” realizowanego w ramach programu  Erasmus+, Dyrekcja ZSTiO oraz kadra projektu informują o przystąpieniu  naszej Szkoły do ogólnoeuropejskiego przedsięwzięcia pod nazwą European Vocational Skills Week.

Przedsięwzięcie ma na celu intensywną promocję kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez prezentację przykładów dobrych praktyk, dzielenie się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawienie rozwiązań wspierających współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z sektora VET.

Całość zaplanowano jako dwa uzupełniające się treściowo moduły:

 1. Dnia 6 grudnia 2016 roku przeprowadzone zostanie spotkanie pn. „Forum informacyjne - Fundusze europejskie w szkole" upowszechniające rezultaty realizowanego przez szkołę projektu „4 Professions 4 Great Future" oraz idei programu Erasmus+ .
  W trakcie jego trwania nastąpi ogłoszenie wyników konkursu adresowanego do młodzieży gimnazjów.

  Formuła imprezy zakłada udział przedstawicieli gimnazjów regionu, jak i firm partnerskich z Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego.

 2. Dnia 9 grudnia 2016 roku odbędzie się seminarium, którego celem oprócz wystąpienia prelegentów na temat Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji będzie moderowana dyskusja jego uczestników.

  Ze względu na tematykę organizatorzy zaprosili do udziału przedstawicieli kadry zawodowej szkół ponadgimnazjalnych powiatu, uczelni regionu, jak i lokalnych organizacji społeczno - zawodowych działających na terenie Ponidzia. Jego miejsce planowane jest w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy al. Mickiewicza w Busku-Zdroju.

 

 

 

 „4 Professions 4 Great Future” Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+

Akcja 1 Mobilność osób uczących się i kadry
w ramach kształcenia zawodowego

Busko-Zdrój, 14.08.2016r.

HARMONOGRAM KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO
Dla uczniów zakwalifikowanych
na praktyki zagraniczne w Wielkiej Brytanii,
kształcących się w zawodach technik budownictwa
i technik architektury krajobraz

Czytaj więcej...

 „4 Professions 4 Great Future” Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+

Akcja 1 Mobilność osób uczących się i kadry
w ramach kształcenia zawodowego

Busko-Zdrój, 14.08.2016r.

HARMONOGRAM KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO
Dla uczniów zakwalifikowanych
na praktyki zagraniczne w Niemczech, kształcących się w zawodzie
 monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Czytaj więcej...

Uwaga!

Ze względu na egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który będzie odbywał się w sali C7 w dniach od 20 do 22.01.2016 roku do końca tygodnia zajęcia odbywać się będą:

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - sala B4

HOTELARSTWO i GEODEZJA - A2

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - A12

 

 

 

Podkategorie

 • "Dajmy Szansę" 2011-2013
  Liczba artykułów:
  9
 • "Dobry start"

   Projekt „Dobry start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

  Liczba artykułów:
  5
 • "Myślenie ponad granicami"

  Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany
  z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów i absolwentów Technikum Nr 3 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  im. Kazimierza Wielkiego w Busku- Zdroju.
   

  Liczba artykułów:
  8
 • 4 Professions 4 Great Future

  Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność osób uczących się i kadry
  w ramach kształcenia zawodowego.

  Liczba artykułów:
  11
 • HOTELARZE PRZYSZŁOŚCI

  Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  rozpoczęła we wrześniu 2018 r. realizację projektu pn.: HOTELARZE PRZYSZŁOŚCI dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Projekt Dofinansowany W 95%  (Pozostałe 5% to wkład własny w postaci sal lekcyjnych).

  Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020

  Budżet projektu: 1 782 745,20 PLN 
  Wkład własny: 96 000,00 zł
  Kwota dofinansowania: 1 686 745
  ,20 zł

  CEL PROJEKTU:

  Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 200 uczniów.  Dwie takie szkoły kształcące  w dziedzinie technik hotelarstwa zostaną doposażone w nowoczesne pracownie hotelarskie i gastronomiczne.
  Ich uczniowie wezmą udział w szkoleniach zawodowych, doradztwie oraz  w kursach z kompetencji kluczowych. 30 % z nich, tj. 80 uczniów weźmie udział w płatnych stażach u pracodawców świętokrzyskich. 20 nauczycieli uzupełni wiedzę w zakresie ICT w przedmiotach zawodowych.

  Wsparciem zostanie objętych 200 uczniów i 20 nauczycieli z 2 szkół woj. świętokrzyskiego:

  1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Buska-Zdroju - 110 osób,
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Jędrzejowa - 110 osób,

  Szczegółowa diagnoza potrzeb poprzedzająca przygotowanie wniosku oraz aktywne  uczestnictwo szkół w przygotowaniu projektu są gwarancją wykorzystania środków unijnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami poszczególnych placówek edukacyjnych.

  Oferta doskonalenia zawodowego młodzieży skierowana jest wyłącznie na praktyczną stronę kształcenia, czego brakuje podstawie programowej kształcenia w zawodach. Wśród szerokiej oferty kursów zawodowych dla uczniów znalazły się między innymi szkolenia barmańskie, kelnerskie, język obcy w turystyce, obsługa gości niepełnosprawnych, obsługi gości targowo-kongresowych, obsługi recepcji i służba pięter, obsługi programów hotelowych, obsługa kasy fiskalnej, kelner-barista,  ale też tak potrzebny kurs negocjacji, autoprezentacji i savoir-vivre w biznesie.

  Młodzież dodatkowo otrzyma wsparcie w postaci indywidualnych sesji z trenerem biznesowym/coachem oraz spotkań z  doradcą zawodowym.

  Każda ze szkół w ramach wsparcia otrzyma doposażenie sal do zajęć zawodowych, w zależności od zapotrzebowania: sale gastronomiczne, hotelarskie, recepcyjne, powstanie też hotelowa jednostka mieszkalna.

  Projekt pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy świętokrzyskiej kadry nauczycielskiej, która będzie miała możliwość skorzystać z szkolenia w zakresie ICT w przedmiotach zawodowych z wykorzystaniem platformy e-learningowej ROTWŚ i Scholaris oraz wziąć udział w szkoleniu z zakresu obsługi gości targowo-kongresowych.

  ZAKRES PROJEKTU:

  • Kursy zawodowe w zakresie hotelarstwa, gastronomii i turystyki;
  • Płatne staże zawodowe dla co najmniej 30% uczniów uczestniczących w projekcie;
  • Doposażenie szkoły w pracownie zawodowe niezbędne do realizacji zajęć szkolnych, zgodne z wytycznymi KOWEZiU, do 30% wartości wsparcia dla szkoły;
  • Indywidualne sesje z trenerem biznesowym/coachem oraz zajęcia z doradztwa zawodowego dla młodzieży
  • Szkolenia dla nauczycieli w zakresie ICT w przedmiotach zawodowych z wykorzystaniem platformy e-learningowej ROTWŚ oraz Scholaris.
  Liczba artykułów:
  3
 • Kosmiczni hotelarze

  Koniec roku przyniósł Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego bardzo miłą niespodziankę.
  W związku z wygenerowaniem oszczędności w Poddziałaniu 8.5.1 "Podniesienie jakości kształcenia oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU" złożony i pozytywnie oceniony projekt ROT pt.: "Kosmiczni hotelarze" został dofinansowany
  Negocjacje przebiegły pozytywnie i jeszcze w tym roku zostanie podpisana umowa .
  Projekt realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, a jego budżet to 1 310 736,00 zł. Obejmuje on 2 szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju. Oprócz tradycyjnych szkoleń oraz doradztwa nowością w skali regionu będzie zakupienie sprzętu do obsługi powstałych w projekcie pracowni wirtualnych: komputery, gogle, manipulatory oraz oprogramowanie VR i AR. Powstaną również narzędzia rozszerzonej rzeczywistości AR dzięki którym zostaną stworzone modele sprzętu występującego na stanowisku pracy i będą one mogły być analizowane przy użyciu telefonów komórkowych i tabletów.
  Liczba artykułów:
  1
 • LEONARDO DAVINCI
  Liczba artykułów:
  5
 • Po wer - kadra
  Liczba artykułów:
  4
 • Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym
  Liczba artykułów:
  22
 • Zagraniczna praktyka atutem młodego technika
  Liczba artykułów:
  17
 • „Dobry start 2.0”

  Od stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju realizowany jest Projekt „Dobry start 2.0" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

  Realizacja Projektu będzie trwała do 30.09.2021 r.
  W miesiącu lutym 2020 roku rozpocznie się rekrutacja kandydatów do Projektu, która obejmie uczniów klas drugich i trzecich technikum.

  Uczniowie klas 2 i 3 technikum zainteresowani udziałem w projekcie Dobry start 2.0, mogą pobrać druki dokumentów, wypełnić drukowanym pismem i złożyć w sekretariacie szkoły:

  1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UCZNIA/UCZENNICY
  2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU UCZNIA/UCZENNICY
  3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
  Liczba artykułów:
  2
 • „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”
  Liczba artykułów:
  44
 • „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”
  Liczba artykułów:
  1
Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd