joomplu:9281

a-1

Uczniowie ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego w Busku- Zdroju w roku szkolnym 2021/2022 mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski. Stypendium udzielane jest na pokrycie wydatków związanych z kosztami pobierania nauki przez ucznia poza jego miejscem zamieszkania i przyznawane jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Do ubiegania się o stypendium uprawniony jest uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) uczęszcza do szkoły dla dzieci lub młodzieży prowadzonej przez Powiat Buski,

2) pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (miesięczny dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 1 011 zł. lub kwoty 1 146 zł. dla rodzin, których dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności),

3) mieszka poza miejscowością będącą siedzibą szkoły, w której pobiera naukę
i dojeżdża do szkoły środkami komunikacji publicznej,

4) udokumentuje poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium przyznawane jest na wniosek:

1) rodziców ucznia – w przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni,

2) pełnoletniego ucznia.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Szkoły w zakładce dla uczniów -> druki dla uczniów.

1) Wniosek
2) Zal. 1 Klazula infroamcyjna
3) Zal. 2 Oświadczenie o dochodach
4) Oświadczenia

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa w sekretariacie szkoły do 15.09.2021 r.

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd